پیام ما
همه می گویند
پیشگیری بهتر از درمان است
ما به آن عمل می کنیم
آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 1892825
  • بازدید امروز : 291
  • بازدید دیروز : 1032
پیشگیری و درمان چاقی
برای پیشگیری و درمان چاقی دو روش بسیار مفید توصیه می‌شود: 1ـ رژیم غذایی 2 ـ ورزش.
ورزش منظم روزمره به صورت نرمش های سبک و پیاده روی به مدت یک ساعت در روز بسیار مفید و ضروری است. در صورتی که رژیم غذایی بدون ورزش باشد میزان بازدهی آن کمتر است و حتی ممکن است عوارضی نیز بر جای گذارد. اگر از سطح آمادگی بدنی پایینی برخوردار هستید و یک ساعت پیاده روی و نرمش برای شما زیاد است نگران نباشید، شما می توانید با هر مدت زمانی که توانایی ورزش کردن دارید شروع کرده و به مرور زمان به توان بدنیتان اضافه کنید. 
چه ورزش هایی برای درمان چاقی موثر هستند
• ﭘﯿﺎده روی روزاﻧﻪ
•150 دقیقه پیاده روی در هفته برای تندرستی توصیه شده است. برای ورزش کردن حتما نیاز نیست یک ست لباس ورزشی و کفش داشته باشید بلکه اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آﺳﺎﻧﺴﻮر در فعالیت های روزانه نیز نوعی ورزش است.
•ورزشهای هوازی 3-5 روز در هفته و ورزشهای مقاومتی 2-3 روز در هفته انجام شود. ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻮھﻨﻮردی ﺑﺮوﯾﺪ. و از دستگاه های ورزش هوازی استفاده کنید.
• ﺑﻪ ورزﺷﮫﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ از آﻧﮫﺎ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﻧﻪ آﻧﮫﺎ ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم آﻧﮫﺎ ﻟﺬﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﯾﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ورزش را ﺟﺰﺋﯽ از زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﯿﺪ.
• ﯾﮏ ﺟﺪول از ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﺮی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﯽ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪرﺳﺘﯽ از ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺧﻮد طﯽ ورزش آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
• ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺪن را ﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﻔﺲ را ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ آراﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﻠﺐ و رﯾﻪ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ھﺮﮔﺰ در ﺣﺪی ورزش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮔﯿﺠﯽ ﯾﺎ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ شدید ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
 
اطلاعات تماس
CONNECT TO MY NEW WEBSITES:
PSYCHOLOGY TODAY
THERAPYTRIBE
لینک تعیین وقت قبلی
Ahmadreza Zamani
تلنـگر !

احساساتتان را بپذیرید و آنها را سرکوب نکنید!

ورود به سایت
من رو به خاطر بسپار